You are here

Numer 12

Amarok Insider - Numer 12

In Rok

Cze??! Witamy w kolejnym 12 wydaniu Amarok Insider. Tym razem przygotowali?my dla Was:


Bombowy nowy wygl?d Amaroka

Jak wcze?niej zauwa?yli?my kilka razy, motyw graficzny Amaroka wci?? ewoluuje. Niemniej jednak z ka?dym wydaniem powoli zbli?amy si? do ko?cowego wygl?du. Pozwólcie, ?e na?wietlimy wam par? wa?nych kwestii dotycz?cych nowego motywu Amaroka:

Rozpoznawanie systemowego schematu kolorów

Prawdopodobnie, najwa?niejsz? pojedyncz? funkcj? jest umiej?tno?? ca?kowitej adaptacji do systemowego schematu kolorów. Sprawd?cie to:

Skalowalno??

Nigdy wi?cej grafiki rastrowej! Ka?dy aspekt oprawy graficznej Amaroka jest oparty na wektorach. Nie wa?ne jakiego rozmiaru jest twój ekran, Amarok b?dzie wygl?da? nowocze?nie i przejrzy?cie jak nigdy wcze?niej.

?wietne suwaki post?pu i g?o?no?ci

Mo?esz pami?ta? ekscytacj? towarzysz?c? wprowadzeniu modyfikowalnego widgetu g?o?no?ci w Amaroku 1.4. Razem z wprowadzeniem nowego motywu, czas pokaza? pasuj?ce suwaki post?pu i g?o?no?ci:


Czy? nie wygl?daj? uroczo?

Znaki wodne na ok?adkach

Aby odró?ni? utwory z innych ?róde? (kolekcja lokalna i ró?ne us?ugi internetowe), Amarok wy?wietla ma?e logo us?ugi w rogu ok?adki albumu.
Przysz?o?? tej funkcji jest niepewna, wi?c wyra?ajcie swoje opinie! (równie? po polsku! - b?d? przekazywane)


Ta sama ikona pokazuje si? równie? na belce statusu. S? ?adnie spasowane :)


Niezale?nie od motywu pokazanego wy?ej, deweloperzy i graficy eksperymentuj? z nowym wygl?dem, który bardziej odzwierciedla pierwotn? koncepcj? Amaroka 2.0. Pó?niej mo?ecie o tym us?ysze? wi?cej, a na razie rozkoszujcie si? zrzutami wczesnej wersji:


 

Mechanika Przegl?darki kontekstowej

Opieraj?ca si? na Plasmie amarokowa Przegl?darka Kontekstowa (znana równie? jako "pusta przestrze? po?rodku okna") ostatnio zyska?a troch? mo?liwo?ci. Pokazuje ona ró?ne, ?adnie wygl?daj?ce, powi?zane z gran? ?cie?k? "aplety" oraz automatycznie dostosowuje ich wygl?d. Na razie dost?pne aplety to:

Informacje o ?cie?ce

Dostarcza klasyczne "teraz grane" informacje: tagi, ok?adki albumów, licznik odegrania, punktacj? ?cie?ek i wska?niki.


S?owa piosenek

Wy?wietla tekst dla granego utworu. Odpowiednik zak?adki "Teksty" z Amaroka 1.4Informacje o Us?ugach

Pokazuje informacje z u?ywanej us?ugi internetowej. Sklep Magnatune wykorzystuje to na kilka ?wietnych sposobów (wrócimy do tego pó?niej), a bezczynny Amarok pokazuje to:Wikipedia

Pokazuje informacje o arty?cie, albumie lub piosence z Wikipedii. Zast?puje zak?adk? "Wykonawca" z Amaroka 1.4


Wydarzenia Last.fm

Pokazuje nadchodz?ce wydarzenia dla twojego konta Last.fm. Teraz, wraz z okienkiem ustawie?.

Widok chmury

Widok chmury ma za zadanie pokazywa? tagi z ró?nych serwisów (Magnatune, Jamendo, Last.fm) w przyjemny i elegancki sposób. Dla Magnatune (tylko z nim jednym na razie to dzia?a) pomys? jest taki, aby klikni?cie jednego z tagów ?adowa?o 10 losowych piosenek, otagowanych takim samym s?owem, do listy odtwarzania. Razem z nowymi, dostosowanymi do serwisów przyciskami ("Przeszukaj serwis" i "Kup", opisane pó?niej), wprowadzi to, nowy, pot??ny sposób przegl?dania katalogu muzyki Magnatune.Us?ugi sieciowe podczas pracy

Interesuj?c?, now? funkcj? Amaroka 2.0 jest Biblioteka Us?ug, która pozwala na ?atw? integracj? internetowych us?ug muzycznych z Amarokiem. Zobaczcie jakie mo?liwo?ci daje on programistom: 

Dostosowana przegl?darka

Mo?liwe jest stworzenie, kompletnie dostosowanej do us?ugi, przegl?darki. U?ywana jest ona do dodawania muzyki do listy odtwarzania. Na przyk?ad, wtyczka Last.fm oferuje ca?kowicie spersonalizowany dost?p do konta, jest mo?liwo?? wybierania stacji, oraz dodane zostaj? specjalne przyciski. Magnatune z kolei pokazuje katalog muzyki, który mo?esz przegl?da? i przeszukiwa?, z mo?liwo?ci? kupna wybranych albumów.

Integracja z g?ównym paskiem narz?dziowym

Wszystkie us?ugi internetowe mog? dodawa? swoje przyciski, które b?d? wy?wietlane na g?ównym pasku narz?dziowym obok przycisków kontroluj?cych odtwarzanie. Kiedy s?uchasz strumienia Last.fm, pojawiaj? si? przyciski Lubi?|Zablokuj|Pomi?, a kiedy korzystamy z Magnatune, pokazuj? si? Kup Album i Znajd? Wykonawc?.


Dotyczy to równie? kontekstowego menu ikony w zasobniku:

Obszar informacyjny us?ug

Ka?da us?uga mo?e pokazywa? w?asne, dostosowane informacje w Widoku Kontekstowym. Dla przyk?adu, Magnatune wy?wietla ekran powitalny z tekstem wprowadzaj?cym i list? ostatnio udost?pnionych albumów. Klikni?cie na który? z pokazanych tam albumów, ?aduje go do listy odtwarzania razem z ok?adk? oraz opcjami kupna i pobrania. Mo?na te? otworzy? Magnatune z wybranym wykonawc?, dla ?atwego przegl?dania innych jego albumów.

Skrypty

Biblioteka Us?ug aktywnie obs?uguje skrypty. W?a?ciwie, jest mo?liwe stworzenie wyspecjalizowanych us?ug, u?ywaj?c jedynie j?zyków skryptowych. Mo?esz w??cza? i zatrzymywa? us?ugi skryptowe przez Mened?er skryptów Amaroka, b?d? si? one pokazywa? w zak?adce Internet jak ka?de inne us?ugi. Na przyk?ad, Amarok dostarczany jest ze skryptem us?ugi SeeqPod, który ma jedynie sto linii kodu Ruby (razem z komentarzem!), a daje nam dost?p do bazy danych SeeqPoda.

Integracja z Phonon i jej skutki

Phonon jest now?, l?ni?c? warstw? multimedialn? KDE, która sprawia, ?e d?wi?k i obraz jest ?atwo dost?pny na wszystkich platformach. Po latach u?ywania ró?nych "silników" do odtwarzania, deweloperzy Amaroka zdecydowali, ?e Phonon jest ju? wystarczaj?co dobry do zast?pienia starej infrastruktury. W?ród innych korzy?ci, skutkuje to znacznym uproszczeniem kodu. Wi?c, od teraz, Amarok nie oferuje ju? wi?cej mo?liwo?ci wyboru silnika, tylko od razu u?ywa Phonona.


 

Dyskusja o menu Amaroka w OS X

Illogic-al napisa? podsumowanie swojej pracy nad ulepszeniem integracji Amaroka z paskiem menu Mac OS X:

W OS X wszystkie aplikacje maj? swoje menu w pasku menu OS X. To ta belka na górze ekranu, któr? wida? na ka?dym zrzucie ekranu z systemu Apple.
Wszystkie programy maj? równie? tzw. "menu Aplikacji", po którym nast?puj? standardowe pozycje menu. "Menu Aplikacji" dostaje nazw? tak? sam? jak nazwa programu, który jest aktywny. W przypadku Amaroka wynikiem tego jest podwójne menu rozwijane o nazwie "Amarok".

Amarok   Amarok    Playlist   Mode   Tools   Settings   Help

tak wygl?da takie menu. Do?? myl?ce. Aby to poprawi?, zamieni?em nazw? drugiej pozycji na Playback, jako ?e pozycje tego menu do tego si? odnosz?. To daje nam taki rezultat:

Amarok   Playback    Playlist   Mode   Tools   Settings   Help

Menu Mode (Tryb) posiada tylko dwie pozycje i przyznam si?, ?e nie maj? one sensu tak odosobnione (Tryb czego?), dlatego te? przenios?em je do menu Playback.
Wynik tych operacji jest nast?puj?cy:

Amarok   Playback    Playlist   Tools   Settings   Help

Menu Aplikacji (nazwane Amarok przez system operacyjny) równie? posiada standardowe pozycje. Jedn? z nich s? Preferencje. Qt, poprzez zamian? pewnych ci?gów znaków i przy pomocy czarnej magii, konwertuje Ustawienia -> Konfiguracja Amaroka... na Amarok -> Preferencje. To powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze umieszcza t? pozycje w miejscu, gdzie u?ytkownicy OS X'a si? jej spodziewaj?, po drugie, umo?liwia szybkie przej?cie do ustawie? programu poprzez skrót klawiszowy, który wszyscy OS X'owcy znaj?.
(...)
Jedyn? rzecz? pozosta?? do zrobienia jest kwestia czy doda? menu "Okno" do belki. Jest to wymagane przez Apple HIG i zawiera pozycje takie jak Minimalizuj, Zoom (ogólnie rzecz bior?c Maksymalizuj). Umo?liwia te? dost?p do innych okien, które s? otwarte przez aplikacje. Problem polega na tym, ?e w Amaroku takie pozycje ju? istniej? w menu Tools (Narz?dzia). Osobi?cie mam do tego stosunek ambiwalentny, ale je?eli chcemy poprawnie si? zintegrowa? z OS X, wydaje mi si?, ?e jest to co? co powinni?my zrobi?.

Pó?niej doda? jeszcze:

Wszystkie zmiany podj?te tu s? specyficzne tylko dla OS X. ?adna ze zmian nie uka?e si? w wersjach Linux/Windows.

Zobaczcie na zrzuty z rezultatów jego pracy:
Wydali?my Amarok 1.4.9.1 (stabilny)

Wydany zosta? Amarok 1.4.9.1. Prócz ró?nych poprawek zawiera on skorygowane pobieranie ok?adek z Amazon oraz uaktualnione t?umaczenia.  Pobierz go st?d.Zamra?anie funkcji w Amarok 2.0, pierwsze wydanie Alfa

Amarok 2.0 wchodzi w faz? zamro?enia, co oznacza, ?e deweloperzy ustalaj? ostateczny zestaw funkcji. Kiedy wszystkie bie??ce problemy zostan? rozwi?zane, zostanie wydana pierwsza wersja Alfa, potem nie b?dzie ju? wprowadzanych nowych opcji. Nie martwcie si?, je?li wasza ulubiona funkcja nie wejdzie do wersji 2.0.0, b?dzie to pierwsze wydanie w prawdopodobnie dosy? d?ugiej serii, z wieloma funkcjami dodawanymi w czasie jazdy :). Oczekujcie nied?ugo wiadomo?ci o wydaniu Alfy.
Amarok na FOSDEM, Bruksela - Belgia

Jak w ubieg?ym roku, dzielili?my stoisko z projektem KDE na FOSDEM w Brukseli. Mieli?my przy sobie kilka maszyn z najnowszymi wersjami SVN. By?y one wci?? troch? niestabilne, co si? bardzo zmieni?o na CeBIT kilka dni pó?niej, ale wystarczaj?co dobre do pokazania nad czym w?a?nie pracujemy. Tam równie? nast?pi?a pierwsza prezentacja naszej maskotki Mike'a.

W sobot? Nikolaj zrobi? przemówienie o Amaroku 2 w cz?sto odwiedzanym pomieszczeniu deweloperów KDE. Da? równie? bardzo podobne przemówienie na OpenExpo, które zosta?o nagrane jako film.

Amarok na CeBIT, Hanower - Niemcy

Pierwszy raz w historii wzi?li?my udzia? w najwi?kszych na ?wiecie targach komputerowych: CeBIT w Hanowerze. Przez sze?? dni pokazywali?my zainteresowanej publiczno?ci czym - mamy nadziej? - b?dzie Amarok 2 za kilka miesi?cy, ale oczywi?cie mieli?my ze sob? stabiln? wersj? z prawie wszystkimi dost?pnymi funkcjami. Nie liczyli?my odwiedzaj?cych, ale prawie stracili?my g?osy od gadania ca?y dzie? i sprzedali?my wszystkie koszulki, które mieli?my ze sob?. Wielkie podzi?kowania nale?? si? Linux New Media, które sponsorowa?o stoisko.
Odby?o si? równie? kilka wyk?adów, którymi mo?ecie by? zainteresowani: w sobot? Sven pokaza? publiczno?ci Amarok 1.4.8, odpowiedzia? na pytania i zaprezentowa? przegl?d rozwoju, który mia? miejsce w  trunk'u SVN. Równie? w sobot?, odby?o si? przemówienie Franza Keferböcka o KDE 4. To i inne przemówienia, s? dost?pne strumieniowo. Ostrzegamy tylko, ?e wyk?ady by?y przeprowadzone w j?zyku niemieckim.

Amarok na OpenExpo, Berno - Szwajcaria

  W marcu, Fundator Projektu Mark Kretschmann i Nikolaj Hald Nielsen, jeden z naszych g?ównych deweloperów, pojechali do Berna, aby zaj?? si? stoiskiem na Open Expo. Musieli rozmawia? z wieloma u?ytkownikami Amaroka, oraz tymi potencjalnymi nowymi, mieli te? kilka pogaw?dek technicznych oraz poszli na piwo z Alanem Coxem (jednym z g?ównych twórców j?dra Linuksa), który okaza? si? bardzo sympatycznym, weso?ym facetem.


Nikolaj: Co jest najcz??ciej nast?pstwem zajmowania si? stoiskiem, sam nie poszed?em zobaczy? wielu wyk?adów. Da?em jednak jeden swój (by?o to g?ównym powodem, dla którego przylecia?em z Danii). Wyk?ad (który przypadkowo jest tym samym, który da?em na FOSDEM) nazwany zosta? "Amarok2 – u skrzy?owaniu wolnego oprogramowania i wolnej kultury", slajdy mo?ecie znale?? tutaj i film (niestety z bardzo s?ab? jako?ci? d?wi?ku) mo?ecie obejrze? tutaj.

Aaa, mieli te? "Darmowe Piwo", które oczywi?cie jest ?wietn? rzecz? :-)
Nadchodz?ce wydarzenia Amaroka

Je?li chcesz zobaczy? naj?wie?sze wersje Amaroka, a jeste? zbyt leniwy aby kompilowa? samemu, mo?esz je obejrze? na kilku pokazach. Zespó? Amaroka we?mie udzia? w  Open Source Expo w Karlsruhe - Niemcy, 25 i 26 maja oraz w LinuxTag w Berlinie, zaczynaj?cym si? dwa dni pó?niej. Jak zawsze b?dziemy mie? troch? towaru, nasz? maskotk? Mike'a i kilku bardzo zmotywowanych cz?onków Rokymotion z nami. Mo?e b?dziemy mieli tam te? jakie? przemówienia, harmonogramy konferencji nie s? jeszcze uko?czone.

Amarok na ca?e ?ycie: Rok the Wall

Po tym jak deweloper Amaroka Markey pokaza? swoje szale?stwo, czas teraz na drugiego geeka, aby pokaza? co potrafi. Przygotowali?my krótki wywiad z Jeremy'm Bernhardt'em z Melville - Kanada, który namalowa? logo Amaroka na swojej ?cianie!Móg?by? si? przedstawi??
Jestem Jeremy Bernhardt z Melville, Saskatchewan - Kanada i jestem studentem 9 stopnia, który u?ywa GNU/Linux do wszystkiego, od zada? do rozrywki.
W moim wolnym czasie pomagam innym z problemami komputerowymi (jestem ch?opakiem do którego si? chodzi, jak si? co? zepsuje :-).


Jak i kiedy dowiedzia?e? si? o Amaroku?
Pozna?em Amaroka w grudniu 2007 roku, kiedy zainstalowa?em Kubuntu (kubuntu-desktop :-) na moim komputerze z Ubuntu 7.10).


S?yszeli?my, ?e zrobi?e? co? szalonego. Móg?by? opisa? to troch? bardziej?
Moja siostra i ja aran?owali?my pokój do odpoczynku, kiedy zdecydowali?my obmalowa? ?ciany fajnymi rzeczami! Moja siostra (kochaj?ca psy) chcia?a mie? wilka na jednej ze ?cian. Ja jednak chcia?em co? zwi?zanego z Linuksem. Wtedy mnie to uderzy?o: AMAROK! Troch? czasu i farby pó?niej osi?gn?li?my swój cel.

Wiedzia?e?, ?e Markey wytatuowa? sobie logo Amaroka na ramieniu?
Nie, nie wiedzia?em. Ale po googlowaniu (Widocznie nie czyta Insidera... Spu?ci? psy!!) mam jedno do powiedzenia:
KOLE?! Niesamowity sposób na pokazanie mi?o?ci do Amaroka!

Jak my?lisz, co b?dzie nast?pn? rzecz?, na której zobaczymy logo Amaroka?
Albo drzwi gara?owe, graffiti na ?cianie budynku albo na poje?dzie.


Masz co? do dodania?
Tylko trzy uwagi:  
1. Amarok jest najlepszym odtwarzaczem muzyki w historii cz?owieka! By? on tym jednym programem, który spowodowa? przej?cie z Ubuntu na Kubuntu (przeinstalowa?em :-)!
2. Dzi?kuj? wszystkim tym, którzy swego czasu po?wi?cili swój czas, pieni?dze, czy te? napisali troch? kodu dla Amaroka! Bez was ten projekt nie rozwija?by si?!
3. Dzi?ki dla Nightrose (Amarok community manager), która przekaza?a to dalej!


Aby zobaczy? wi?cej zdj?? odwied? album Picasa Jeremy'ego.


OK, dwóch geeków posz?o, wi?cej nied?ugo. Czekamy na wasze zg?oszenia! Napisz do nas na amarok@kde.org w temacie "Amarok for Life".
Polski

Odpowiedzi

CUE

A ja bym chcia? mie? prawdziw?, porz?dn? obs?ug? plików CUE. To co teraz jest, to tylko taka atrapa, bo np. z kolekcji nie mo?na wybra? fragmentu utworu, tylko ca?y plik MP3. Prosz? popatrze? na foobar2000. Tam to jest zrobione jak nale?y.

Na forum Amaroka po prostu mnie olano, a propozycj?, abym ci?? pliki na kawa?ki za pomoc? mp3splt, uwa?am za wyj?tkowo ?enuj?c?...

Utwory w kawa?kach?/Phonon hmm...

Piotr Roszatycki > hmmm... a po co Ci wybieranie fragmentu utworu?

A z tym phonon'em to troch? si? obawiam, co do np. dzia?ania Amaroka pod Gnome. Swoj? drog? mia?em nadziej?, ze KDE i Gnome domy?lnie b?d? korzysta?y z jednego serwera d?wi?ku i ewentualnie, je?eli kto? chcia?by inny to by sobie zmieni? ;P

amarok pod gnome

jak ostatnio widzia?em gnome, to amarok dzia?a? normalnie, nie s?dz? aby phonon co? w tym zmieni?.
tylko... dokowanie na "tacce systemowej" si? kopa?o.

U mnie dobrze si? na gnomie

U mnie dobrze si? na gnomie dokowa?o, ale klawisze multimedialne nie dzia?a?y.

CUE

"hmmm... a po co Ci wybieranie fragmentu utworu?"
Ludzie którym zale?y na dobrej jako?ci muzyki z regu?y nie dziel? p?yty audio na osobne pliki-?cie?ki. Istnieje mnóstwo albumów na których kolejne utwory nie s? rozdzielone cisz? ale p?ynnie przechodz? jeden w drugi. Poci?cie takiego albumu na kawa?ki oznacza oczywi?cie jego uszkodzenie. Dlatego praktycznie wszyscy bardziej u?wiadomieni technicznie mi?o?nicy muzyki zgrywaj? ca?y album do jednego pliku a informacje o pocz?tkach i ko?cach ?cie?ek, tytu?ach, wykonawcach s? zawarte w dodatkowym pliku z rozszerzeniem cue.
Przykro mi to mówi? bo jestem wielkim mi?o?nikiem GNU/Linuksa ale obecnie Foobar ma kolosaln? przewag? w u?yteczno?ci nad Amarokiem i ?adne graficzne ozdobniki tego nie zmieni?. Wektorowe ikonki itp. to fajna sprawa ale s?dz? priorytetem powinno by? dodanie najbardziej podstawowej funkcjonalno?ci, jak? powinien posiada? nowoczesny odtwarzacz.

Video

Amarok to móg?by si? doczeka? obs?ugi video. Do klikania z dysku u?ywam Kaffeiny ale przyda?y by mi si? zak?adki ala ,,radia” z amaroka oraz obs?uga podkastów video. Kaffeina niestety tego nie ma :( i o ile podkcasty mp3 w amaroku ?ykam, o tyle niestety video musz? r?cznie d?uba? z pomoc? akregatora.

Amarok korzysta z Phonona ,

Amarok korzysta z Phonona , a wi?c jako "efekt uboczny" b?dzie mo?liwos? odtwarzania filmów (je?eli np. zastostujemy silnik xine). Osobi?cie jednak uwa?am, ?e Amarok nie powinien i?? w tym kierunku. Nie chcia?bym, aby Amarok by? kombajnem do wszystkiego.

A tak z innej beczki. Mo?e jaki? konkurs ? - kto stworzy logo Amaroka w najbardziej nietypowym miejscu. Oczywi?cie pomijaj?c tutaj akty wandalizmu, bo nie chodzi o to, aby kto? smarowa? wilka na pomnikach, ale o wyra?enie pozytywnych uczu? co do ulubionego odtwarzacza.

I jeszcze jedna sprawa - gdyby, nie mój ulubiony wykonawca MIKE OLDFIELD - AMAROK móg?by nigdy nie powsta?...wtajemniczeni wiedz? o co chodzi ;-) A przynajmniej nie mia?by w sobie tego, co ma teraz ....

Tylko Phonon!

Prosz? czyta? uwa?niej :) Napisane jest wyra?nie, ?e od tej pory Amarok dzia?a? b?dzie TYLKO z Phononem! ?adnego XINE :D Co do konkursu: zobaczymy pomy?limy :) Mo?e przy okazji 13 AI co? si? zrobi :) W ka?dym razie dzi?ki za sugesti? :)

Wi?c ja zripostuj? -

Wi?c ja zripostuj? - Prosz? czyta? uwa?nie odno?nie Phonona i konsolidacji z xine czy te? gstreamerem.
Phonon to API do obs?ugi dzwi?ku i wideo w aplikacjach multimedialnych. Aby Phonon móg? dzia?a? wymagany jest obecnie silnik xine (bez tego si? nie kompiluje - przynajmniej u mnie sie sypie) opcjonalnie gstreamer lub inny serwer d?wi?ku.

W zwi?zku z tym - je?eli kto? ustawi, aby Phonon korzysta? z silnika Xine to wszelkie aplikacje multimedialne korzystaj?ce z Phonona b?d? mog?y odtwarza? zarówno filmy jak i muzyk?.

Pan u góry ma racj? ^

Przyznaj? racj?, có? mia?em chyba z?e poj?cie o Phononie :)

Znaki wodne na ok?adkach

Znaki na ok?adkach to g?upi pomys?. Lepiej zrobi? na/w OSD i belce statusu.