You are here

Pomoc

Dopiero zaczynasz z Amarokiem? Masz pytanie jego dotycz?ce? Nic si? nie martw! Zespó? Amaroka jest, po to ?eby Ci pomóc.
Masz do wyboru cztery sposoby na otrzymanie pomocy.

1. UserBase
Strona Amaroka w UserBase zawiera omówienie ró?nych elementów Amaroka, jak równie? porady. Je?li chcesz si? dowiedzie? jak dzia?a konkretna funkcja, spójrz najpierw tam.

2. IRC
Szukanie pomocy na IRCu jest naj?atwiejszym i najszybszym sposobem. Poni?ej znajduje si? lista kana?ów Amaroka na irc.freenode.net.

  • G?ówny kana? IRC Amaroka (mówimy tylko po angielsku): #amarok
  • Niemieckoj?zyczny kana? IRC Amaroka: #amarok.de
  • Francuskoj?zyczny kana? IRC Amaroka: #amarok.fr
  • Hiszpa?skoj?zyczny kana? IRC Amaroka: #amarok.es
Prosimy o cierpliwo??, je?li nie dostaniecie odpowiedzi wci?gu paru minut.
Je?li nie wiesz czym jest IRC, albo chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej o jego u?ywaniu, pomy?l o przeczytaniu poni?szych tekstów wprowadzaj?cych:

3. Forum Amaroka
Udaj si? na forum Amaroka. Zanim zaczniesz zadawa? swoje pytania, musisz si? zarejestrowa?. Rejestracja jest darmowa. Odno?niki do innych wersji j?zykowych znajduj? si? poni?ej:

Prosimy o przeszukiwanie forum pod k?tem podobnych wypowiedzi, poniewa? wiele, cz?sto zadawanych pyta? zosta?o ju? wyja?nionych.

4. Email
Listy dyskusyjne s? sposobem na utrzymanie kontaktu w du?ej grupie ludzi. Mo?esz dopisa? si? do listy dyskusyjnej Amaroka (wy??cznie j. angielski). Mo?esz wysy?a? wiadomo?ci, które dotr? do wszystkich cz?onków listy, wysy?aj?c email na adres amarok@kde.org. Nie musisz koniecznie si? zapisywa?, aby wys?a? wiadomo?? na ten adres. Przemy?l przejrzenie archiwum listy, poniewa? Twoje pytanie mog?o ju? zosta? wyja?nione wcze?niej.
Napisa? wiadomo?? na nasz? list? mo?esz równie? korzystaj?c z formularza kontaktowego. Pami?taj, ?e Twój email zostanie dostarczony na publiczn? list?.
Je?li nie orientujesz si? za bardzo w tematyce list dyskusyjnych, mo?esz przeczyta? te artyku?y:

Polski