You are here

Wspó?pracuj z zespo?em Amaroka

Amarok jest du?ym projektem, jest wiele mo?liwo?ci wspó?pracy, jak równie? ró?nych stopnii zaanga?owania. Wi?c, niewa?ne jakie posiadasz umiej?tno?ci i ile masz czasu, z ch?ci? skorzystamy z Twojej pomocy.

Ogólnie, ró?ne formy wspó?pracy mo?na podzieli? na poni?sze kategorie:

Promocja
Projekt Amarok jak inne projekty Wolnego Oprogramowania, rozkwita dzi?ki rozg?osie. Bycie bardziej zauwa?alnym oznacza zdobywanie wi?kszej ilo?ci u?ytkowników, co sprowadza si? do wi?kszej ilo?ci osób wspó?pracuj?cych. Zespó? promocyjny Amaroka jest znany jako Rokymotion i spotyka si? na kanale #rokymotion w sieci irc.freenode.net. Poni?ej znajduj? si? niektóre rzeczy nad którymi pracuje Rokymotion:

  • Strona domowa projektu Amarok.
  • Og?oszenia wyda? dla nowych wersji.
  • Promocyjne posty na blogach i artyku?y, jak Amarok Insider.
  • Obs?ugiwanie stoiska Amaroka oraz prowadzenie wyk?adów na konferencjach i innych wydarzeniach.
Rokymotion zajmuje si? równie? wieloma innymi rzeczami, nowe pomys?y s? te? zawsze mile widziane. Je?li Ci? to interesuje, do??cz do kana?u #rokymotion na irc.freenode.net ?eby pomóc w promocji.

Grafika
Projekt Amarok u?ywa du?o dedykowanej grafiki. Both for the application itself, such as Amarok specific icons, boot splash screen and many other elements and for the webpage and promotional material. Wi?c je?li jeste? specem od gimp, inkscape albo podobnych, mo?liwe ?e projektowanie grafiki b?dzie dobrym sposobem pomocy. ?eby si? z nami skontaktowa? do??cz do kana?u #amarok lub #rokymotion na irc.freenode.net.

Testowanie / raportowanie b??dów
The Amarok code base is always evolving, and testing it for usability and bugs is very important. As is bug triaging (verifying already reported bugs, and removing bug reports that are no longer valid). To have a look at the currently open bugs, or to report new ones, go to our bugtracker and search for Amarok. It is also a good idea to log on to our main IRC channel on #amarok on irc.freenode.net where you can be helped getting started with testing or bug reporting.

Programowanie
Jako ?e Amarok przede wszystkim jest projektem zwi?zanym z oprogramowaniem, pomoc w programowaniu jest zawsze doceniana. S? dwie mo?liwo?ci pisania kodu dla Amaroka.

Application code: Amarok is written in C++ using the Qt and KDELibs toolkits. While the Amarok code base is quite large, it is also very compartmentalized, meaning that it is relatively easy to work on a small part of Amarok without knowing about how everything else works. A good starting point is to select a bug or personal annoyance and then to try to fix it.

Scripts: It is also possible to write Amarok scripts that expand the application in some way. These scripts are written in QtScript, which is basically JavaScript with access to the full Qt API. Getting started with this is relatively simple and a guide to Amarok 2 scripting can be found here.

It is also possible to write a specific type of script that adds content from a remote source as an Amarok service. A guide on how to do this can be found here.

Zanim zaczniesz rozwija? Amaroka w jakikolwiek sposób, zalecamy wpa?? na nasz kana? IRC #amarok na irc.freenode.net.

Darowizny
Je?li nie mo?esz pomóc w ?aden powy?szy sposób, zawsze jeste?my wdzi?czni za darowizn? przez przycisk PayPal umieszczony na lewo od tego tekstu. ?eby dowiedzie? si? o innych sposobach przekazywania darowizn wpadnij na nasz kana? IRC, #amarok na irc.freenode.net. Darowizny s? g?ównie wydawane na infrastruktur?, jak nasz serwer, urz?dzenia testowe oraz do op?acenia kosztów podró?y cz?onków zespo?u na konferencje takie jak Akademy.

Polski