You are here

Roktoberfest: Wspomó? Amaroka. Wygraj iAudio7!


W obozie Amaroka znowu mamy "Roktober", kiedy to mo?na wygra? przeno?ny odtwarzacz iAudio7. Roktober to czas, w którym podsumowujemy wydarzenia ostatnich 12 miesi?cy, zaczynamy snu? nowe plany i zbieramy ?rodki pieni??ne na nowy rok. W tym roku wi?kszo?? pieni?dzy wydali?my na serwer, sponsorowali?my te? spotkanie programistów na aKademy, jak równie? op?acili?my wydatki na podró?e dla naszych pracowników obs?uguj?cych stoiska Amaroka.

Aby móc realizowa? nasze plany, szczególnie je?eli chodzi o nadchodz?c? wersj? Amaroka 2.0 i koszty utrzymania serwera, chcemy zebra? 5,000 euro na nadchodz?cy rok. Procedura pozyskiwania pieni?dzy pozostaje taka sama jak w roku poprzednim. Za ka?de wp?acone 10 euro otrzymujecie jedn? szans? na wygranie w drodze losowania urz?dzenia, które wybrali?my w tym roku: odtwarzacz przeno?ny Cowon iAudio7, odtwarzaj?cy MP3, OGG-Vorbis, WMA, ASF, FLAC, WAV, MPEG4, wbudowanym radiem oraz mo?liwo?ci? nagrywania Line-In. Odtwarzacz posiada wbudowane 8 GB pami?ci flash!

Najprostszym sposobem na wp?acenie datku jest PayPal, wystarczy klikn?? "PayPal Donate" w menu po lewej stronie. Nie trzeba posiada? konta w tej us?udze, mo?na te? skorzysta? bezpo?rednio z karty kredytowej, wys?a? czek lub dokona? przelewu bankowego. W ostatnich dwóch przypadkach trzeba wys?a? maila na adres donations@getamarok.com, by uzyska? potrzebne informacje (adres, kod SWIFT).

Dzi?kujemy za pomoc. Bez was Amarok nie by?by najlepszym odtwarzaczem muzycznym jaki istnieje!

Przeczytaj wi?cej o mijaj?cym roku.

Ostatnie 12 miesi?cy to czas wyt??onej pracy, która doprowadzi?a do wydania 4 lutego wersji 1.4.5 Amaroka. To ostatnie wydanie zawieraj?ce nowo?ci przynios?o wiele ciekawych funkcji: zintegrowany katalog Shoutcast, mo?liwo?? tagowania utworów, jak równie? znaczne poprawienie jako?ci dzwi?ku podczas korzystania z equalizera Xine. Kolejne wydanie 1.4.6 z 21 czerwca zawiera?o d?ugo oczekiwany zestaw ikon w kolorami Oxygen, now? wersj? SQLite przyspieszaj?c? silnik bazodanowy oraz mas? poprawek, na których to wydanie si? szczególnie skupi?o. Dwa miesi?ce pó?niej pojawi?a si? wersja 1.4.7 z now? ikon? aplikacji (w kolorach Oxygen), poprawionymi zapytaniami do bazy danych i wieloma mniejszymi b??dami.

Wi?kszo?? czasu po?wiecono jednak na nadchodz?ce wydanie Amaroka 2.0, a tegoroczny Summer of Code okaza? si? przy tym bardzo pomocny. Leo Franchi pracowa? nad obs?ug? Plasmy w Widoku Kontekstowym, natomiast Ian Monroe wykona? kawa? dobrej roboty, projektuj?c na nowo list? odtwarzanych utworów.

Rok ten by?by nieco nudny, gdyby?my nie kontaktowali si? z naszymi u?ytkownikami w prawdziwym ?yciu, wi?c w ostatnich 12 miesi?cach pojawili?my si? na takich imprezach jak FOSDEM w Brukseli w lutym, majowy LinuxTag w Berlinie, na którym mieli?my swoje stoisko i warsztaty, oraz wyczekiwana, czerwcowa  aKademy w Glasgow. Na ostatniej imprezie, na której si? pojawili?my - FrOSCon w Bonn-St.Augustin, która mia?a miejsce w sierpniu, zdobyli?my nawet, po??dan? przez wszystkich, nagrod? "Party animals of Open Source '07"!

Wszystko to nie mia?oby miejsca, gdyby nie wsparcie z Waszej strony, wi?c jeszcze raz dzi?kujemy!

Polski

Odpowiedzi

Jak to zrobic ?

Witam :)

Mam prosbe co mam zrobic zeby dialalo mi radio internetowe.... np. ESKA, FM, Gadu starter, itd

Ja naciskalem 'Lista Otwarzania' a nastepnie 'Dadaj Strumiem'
Po dodaniu naciskalem na link i nic nie dziala, wyskakuje jakis blad....

Prosze o pomoc w tej sprawie :)

Pozdrawiam Marek