You are here

Amarok 2 - Tech Preview 'Kutie'


Photo copyright 2007 by Wild Spirit Wolf Sanctuary Wolves,
licensed under by-nc-nd 2.0md5sum: ed37b7f92454a5163d6e4060602a6805

Dzia? my-wolf-eats-bugs z obozu Amaroka donosi o udost?pnieniu pierwszego wydania Amarok 2 Technology Preview!

To wydanie to snapshot aktualnego stanu rozwojowej wersji Amaroka 2. Po prawie rocznej pracy, program jest w miar? u?ywalny do niektórych zada?. Odtwarza nawet muzyk?! Wydanie zawiera podstawowe biblioteki: kolekcja, plasma, us?ugi internetowe. Dadz? one nam podstawy, aby uczyni? z Amaroka 2.0 najbardziej innowacyjne wydanie, jakie do tej pory  stworzyli?my. Oczywi?cie jeszcze wiele pracy zosta?o do zrobienia przed wydaniem 2.0, zapraszamy wszystkich do wspó?pracy.

Jest wiele rzeczy, które nie dzia?aj?, nie istniej? lub wygl?daj? koszmarnie i jeste?my tego ?wiadomi. Niektóre dzia?aj? za to ca?kiem przyzwoicie. Celem tego wydania jest zainspirowanie innych, by nam pomogli uko?czy? Amaroka 2.0 Potrzebujemy programistów, grafików, jak równie? Rokymoters'ów (osoby wspieraj?ce projekt, nie b?d?ce programistami oraz zajmuj?ce si? promocj?). Do??cz do nas na naszym kanale IRC #amarok na serwerze freenode lub wy?lij e-mail na amarok@kde.org.

Prosimy równie?, nie zg?aszajcie b??dów dotycz?cych Amaroka 2, dopóki nie wydamy oficjalnej wersji alfa lub beta. Wiele b??dów jest dla nas oczywistych, cz?sto wynikaj? z niekompletnej implementacji jakiej? funkcjonalno?ci. Wysy?ajcie za to poprawki b??dów w formacie "svn diff". Wypie??my tego szczeniaka i zmie?my go we w?ciek?ego wilka!

---------

To jest oprogramowanie pre-alpha!


Aby zainstalowa? to wydanie w systemie Kubuntu, nale?y wykona? nast?puj?ce kroki:
1. dodaj deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-members-kde4/ubuntu gutsy main do swoich ?róde? w /etc/apt/sources.list
2. uruchom sudo apt-get update && sudo apt-get install amarok2 amarok2-phonon

Polski