You are here

Amarok 2.3.2 "Moonshine" wydany

Zespó? Amaroka z przyjemno?ci? og?asza wydanie Amaroka 2.3.2.

To wydanie przynosi ze sob? bardzo oczekiwane ?atki na niektóre stare b??dy. Przede wszystkim, poprawiono Dynamiczne Kolekcje, które powinny teraz wspó?pracowa? lepiej z zewn?trznymi dyskami twardymi i urz?dzeniami USB (katalogi Kolekcji na tych no?nikach b?d? musia?y zosta? powtórnie przeskanowane by zmiany przynios?y efekt). Kolekcje od?wie?ane s? teraz prawid?owo po ponownym przeszukiwaniu, naprawiaj?c b??d, przez który pokazywane by?y nieaktualne dane dopóki Amarok nie zosta? zrestartowany.

Bardzo wa?ne, Amarok 2.3.2 jest teraz kompatybilny z KDE SC 4.5. Starsze wersje Amaroka ujawnia?y powa?ne problemy zwi?zane z t? wersj?.

Us?uga internetowa Last.fm dzia?a teraz be? u?ycia KWallet, co by?o problemem dotykaj?cym wielu naszych u?ytkowników. Sekcja podcastów otrzyma?a wiele usprawnie?, a podcasty mog? by? teraz grupowane w katalogach. Mo?liwo?ci wyszukiwana zosta?y mocno udoskonalone. Teraz mo?na przeszukiwa? muzyk? wed?ug wielu nowych kryteriów, takich jak format lub rozmiar pliku, albo data ostatniego odtwarzania.

Jeste?my tak?e bardzo dumni, ?e mo?emy zaprezentowa? wam nowy Przewodnik U?ytkownika, dost?pny tutaj: http://userbase.kde.org/Amarok/QuickStartGuide. Wielkie dzi?ki dla Valorie i Zespo?u Dokumentacji Amaroka za ten ?wietny kawa? roboty. Je?eli jeste?cie zainteresowani pomoc? w trwaj?cych pracach nad Podr?cznikiem Amaroka, skontaktuj si? z nami pod adresem amarok-promo@kde.org, lub porozmawiaj z nami na kanale #rokymotion na irc.freenode.net

Jak zawsze, kompletn? list? zmian od ostatniej bety mo?ecie zobaczy? poni?ej. By zobaczy? zmiany sprzed wydania beta sprawd? list? zmian z bety 1 Amaroka 2.3.2.


pobierz

Do??czcie do nas i odkrywajcie muzyk? na nowo!Zmiany

 • Bumped libMTP dependency to version 1.0.0.
 • Improved response of current track and albums applet on data updates.
 • Use system date/time format for default name when saving user playlists.

Poprawki

 • Fixed incorrect size of the VideoClip applet. (BR 247097)
 • Comments embedded in files that contained newlines or tabs could be skipped entirely. (BR 223502)
 • The equalizer dialog did not discard changes when clicking "Cancel". Patch by Anton Gritsay <anton@angri.ru>. (BR 242730)
 • The Last.fm service did not work without KWallet. (BR 235861)
 • Show actual KDE version in the "About Amarok" dialog, instead of the version used at compile time.
 • Fixed a crash when trying to save a playlist to a file where the format of the playlist was unknown. (BR 246168)
 • Also use podcast channel image for downloaded episodes. (BR 229391)
 • Collection directories that were symlinks could end up storing the wrong absolute path, causing those files to be removed during incremental scans.
 • Fixed playlist tooltips not showing up, even when enabled in the playlist layout (BR 249086)
 • Fixed potential crashes related to Applet loading. (BR 246756)
 • Fixed possible crash in Labels Applet when playing new track. (BR 248538)
 • Fixed incorrect layout of applets on startup.
 • Fixed Collection Browser not properly updating after a full rescan, necessitating Amarok to be closed and reopened. Fixes various bugs. (BR 172542)
 • Fixed cover found dialog closing when download failed or is cancelled.
 • Fixed failure when fetching cddb info for audio CDs in localized Amarok.
 • Fixed expanding items in collection browser by double-click, in double-click mode.
 • Fixed crash when adding new folders repeatedly in podcast/saved playlist browsers.
 • Fixed context menu actions acting on wrong indices in the playlist browser.
 • Fixed incorrect text about "rpath" argument to collection scanner. (BR 236076)
 • Fixed emission of MPRIS StatusChange signal when switching into or out of random mode.
Polski