You are here

Amarok 2.2.2 Beta 1 "Tattoo" wydany

Jedynie 4 tygodnie po wydaniu 2.2.1, Zespó? Amaroka z dum? prezentuje wydanie beta nadchodz?cego Amaroka 2.2.2. Jeste?my szczególnie szcz??liwi z powodu wielu poprawek i wk?adu od nowych wspó?pracowników, które znalaz?y si? w tym wydaniu.

Wi?c co nowego w tym wydaniu beta? Ano, pozwólcie si? zaskoczy?: osobiste etykiety dla utworów powracaj? do Amaroka! Tak, zaj??o to troch? czasu, ale jeste?my zadowoleni móc zaoferowa? wam z powrotem, dodawanie waszych w?asnych etykiet do muzyki. Kolejna powracaj?ca, dobrze znana funkcja z serii 1.4, to bardzo oczekiwany moodbar. Pami?tajcie jednak, b?dziecie potrzebowa? silnika gstreamer oraz kilku innych dodatkowych pakietów, do jego dzia?ania; przygotowali?my jednak ju? stron? wiki z niezb?dnymi instrukcjami. Oczywi?cie wszystkie 4 style moodbar'a znane z Amaroka 1.4 s? obs?ugiwane w tej wersji.

Wiele zmian znalaz?o si? te? w sekcji podcastów, razem z bardzo poprawion? obs?ug? grupowania i pobierania. Mo?na teraz zmienia? cz?stotliwo?? aktualizacji w pliku konfiguracyjnym, pobrania s? mniej ?ar?oczne na pami?? RAM, ju? istniej?ce pliki nie s? pobierane ponownie.

Zrobili?my te? troch? ma?ych zmian dla lepszej u?ywalno?ci: Edytor uk?adów listy odtwarzania jest teraz cz??ci? menu Lista odtwarzania na pasku menu, a akcje dotycz?ce listy odtwarzania znajduj? si? teraz pod ni?. Ma to du?? zalet?, ?e mo?ecie od razu po ikonie stwierdzi? czy aktywowali?cie tryb losowy, powtarzania i/lub preferencji. Wszystkie przyciski i pozycje maj? teraz dymki podpowiedzi, które pozwalaj? na identyfikacj? ró?nych elementów interfejsu z wielk? ?atwo?ci?.

Jest jeszcze wi?cej funkcji do odkrycia, ogrom zmian i imponuj?ca lista poprawek b??dów w tym wydaniu testowym, jak pokazuje lista zmian poni?ej. Pozwólcie tylko wspomnie? o innej istotnej zmianie, która pozwala nam w pe?ni wykorzysta? u?ywan? platform? programistyczn?: Amarok zale?y teraz od KDE 4.3.x i Qt 4.5.x. Oczekujcie naprawd? ?wietnych, nowych rzeczy przez nast?pny miesi?c :)

Jak zwykle przy wydaniach beta, chcieliby?my otrzyma? jak najwi?cej opinii od osób, które nie boj? si? u?ywa? wersji testowej na swoich komputerach. Podczas gdy nie b?dziemy dodawa? nowych funkcjonalno?ci a? do ko?cowego wydania Amaroka 2.2.2, w pe?ni skupimy si? na ulepszaniu obecnych funkcji i mo?liwo?ci. Znaczy to oczywi?cie, ?e polegamy na was, drodzy testerzy i mi?o?nicy muzyki, aby na prawd? wycisn?? z tej wersji jak najwi?cej i zg?osi? tyle problemów ile uda wam si? znale??. Jak zawsze, jest to wydanie beta, wi?c nie u?ywajcie go je?li ?le si? czujecie z dziwnym zachowaniem spowodowanym przez Amaroka na waszych maszynach, suszeniem prania zamiast sortowania muzyki, lub nawet czasem zjedzeniem kotka ;)
pobierz

Do??czcie do nas i odkrywajcie muzyk? na nowo!

Funkcje

 • Dailymotion video can now be rendered within the applet in HQ if HQ is selected in the video applet settings.
 • Rewrote podcast feed parser to correctly parse XML. Now even RSS 1.0 and Atom feeds are supported. Patches by Mathias Panzenböck.
 • Rating of playlist items can now be filtered, using "rating:#" notation.
 • When removing a podcast subscription, ask for confirmation and offer to delete the downloaded episodes. Patch by Frank Meerkötter.
 • Font of lyrics applet is configurable in the lyrics applet setting page.
 • BPM editing, sorting, and filtering have been implemented. (BR 214056) Patch by Pierre Dumuid <pmdumuid@gmail.com>.
 • Made it possible to change a podcast channel's URL. (BR 195204)
 • Also support feed:// urls for subscribing to podcasts.
 • Limited the number of simultaneous podcast updates and downloads to four. This can be configured separately in the "amarokrc" configuration file.
 • Import podcast subscriptions from OPML.
 • Show HTML info for podcast channels that support this. Patches by Mathias Panzenböck. (BR 193357)
 • Ampache Service now shows Service info from last.fm
 • Moodbar support is back. Can be shown in progress bar or in the playlist. The 4 visual styles from Amarok 1 (normal, angry, frozen and happy) are all supported. This feature requires that moodbars files are already present.
 • Cover images can now be fetched via HTTP. (BR 176899)
 • Custom Labels has returned. Assign labels from the tag dialog, and see them in the tag dialog or in the playlist.
 • Fetch labels from last.fm for some tracks
 • Pressing F2 when focused in the lyrics applet jumps into editing mode.

Zmiany

 • Tracks in Albums applet are now sorted by track number. Patch by Lorenz Röhrl <sheepshit@gmx.de>.
 • New menu to add applets to the context view.
 • Added rating filter to collection browser's edit filter dialog.
 • Added bitrate and sample rate filters to collection browser's text input area.
 • Amarok now depends on KDElibs 4.3, and Qt 4.5.
 • When downloading a podcast make sure the file is not on disk already. If it is the download is stopped and the existing file is used instead.
 • Last.fm friends and neighbors are now sorted alphabetically.
 • Radically reduced memory consumption while downloading podcasts by writing direct to disk. Patches by Frank Meerkoetter. (BR 209937)
 • Podcast auto-update interval is now configurable in the rc-file. Default is 30 minutes. (BR 212467)
 • Magnatune.com store: Better status message when downloading albums.
 • Moved the "Playlist Layout" button into the main menu, as the playlist toolbar was becoming too crowded.
 • New interface for repeat and random playback modes. Interface now correctly represents the actual behaviour (ony one mode can be active at any time) and is accessible directly from the playlist toolbar.
 • Usability: Added tooltips all over the place, improved existing ones.
 • Usability improvements for the Ampache service settings dialog.
 • Length and size of queued tracks are now shown in the statusbar tooltip. (BR 144471)
 • Improved Cover fetching. Changed Dialog so the user can select from possible covers.
 • Improved guessing tags from filename. Added preview to Dialog.
 • Display frames around lyrics/video applets for indicating focus.
 • Improved keyboard functions when editing lyrics from the applet.
 • Improved automatic resizing of lyrics and suggestions in the context applet.

Poprawki

 • Fixed two bookmark actions having the same text description. (BR 214716)
 • Remove broken right click menu from the Info applet. (BR 206642)
 • Fix several bugs handling changing compilations. Patch by Morten Sjøgren <m_abs@mabs.dk> -- thanks!
 • Fixed bug with panel header icon size. (BR 208616)
 • Fixed bug with OSD not being shown by dbus call. (BR 208424)
 • Fixed bug with importing scores from Amarok 1.4. Patch by Michal Ziabkowski <mziab@o2.pl>. (BR 174444)
 • Fixed wikipedia applet poorly showing wikipedia main page when a track tag is empty.
 • Magnatune.com store: Album cover is now correctly fetched when redownloading.
 • Magnatune.com store: Fixed crash when redownloading album: (BR 217148)
 • Fixed crash when doing "Edit Track Details" on media device. (BR 217143)
 • Fixed layout resizing bug with Qt 4.6. (BR 213990)
 • Fixed corrupted track lengths when copying to iPod. Patch by Christophe Fergeau <teuf@gnome.org> (BR: 215124)
 • Fixed videoclip applet going blank when switching from one video to another. (BR 210332)
 • Fixed dailymotion video file direct link retrieving not working. (BR 214168)
 • Fixed wikipedia engine not parsing correctly URL containing ":". (BR 209397)
 • Fixed several issues with loading and saving timecode tracks to and from playlists.
 • Fixed crash when copying tracks to MP3tunes music locker. (BR 214686) Patch by Nicolas Lécureuil <nlecureuil@mandriva.com>.
 • Podcast downloads can now be properly canceled. Patch by Frank Meerkötter.
 • Fixed any open menus or popus getting closed when the OSD is shown.
 • Fixed copies of default layouts getting created even if just using the inline editor to change track metadata.
 • Fixed inline playlist editor saving values that had been edited but where the value had not actually changed.
 • Pressing enter now correctly applies changes in the playlist inline editor. (BR 215924)
 • The volume slider in the Slim Toolbar would sometimes work incorrectly after startup. (BR 215185)
 • Fixed popup for showing the progress of multiple tasks not working.
 • Made dragging from podcast list to external program work. (BR 212343)
 • Made dragging from the Last.fm service directly to the playlist work. (BR 215494)
 • Fixed crash during copying to collection with custom file naming schemes where a component would be empty. (BR 211518)
 • Magnatune.com store: Fixed incorrect download urls for non english languages. (BR 212126)
 • Magnatune.com store: Fixed membership type not remembered when running a non english Amarok. (BR 195427)
 • Support for "title:" token in the collection search. Patch by Roberto Bertolusso <rbertolusso@yahoo.com>. (BR 211249)
 • Fixed lots of memory leaks reported by Valgrind.
 • Made lyrics applet colours presentable with bright and dark colour styles. (BR 214930)
 • Made sure random mode works if repeat is on. (BR 214559)
 • Fixed random mode behaviour when "going back". (BR 208892)
 • Made random mode work. (BR 212910)
 • Fixed lyrics applet logic when saving, closing, and editing lyrics.
 • Fixed graphic artifacts in the video applet.
Polski