You are here

Amarok 2.2 "Sunjammer" wydany

Ma?o rzeczy w ?yciu mo?e na nas wp?yn?? tak jak muzyka. Muzyka mo?e wprawi? nas w konkretny nastrój, sprawi? ?e si? zrelaksujemy lub nabuzujemy energi?. Wielu ludzi ma równie? t? jedn?, jedyn? piosenk?, która na zawsze przypomina nam o jakim? znacz?cym wydarzeniu z naszego ?ycia. Jak wiadomo, wspania?a muzyka potrzebuje wspania?ego odtwarzacza! Wraz z Amarokiem 2.2 - nazwanym "Sunjammer" - zespó? Amaroka jest bardzo dumny prezentuj?c kolejny krok ku stworzeniu najlepszego odtwarzacza muzyki!

Min??o wiele tygodni od naszej ostatniej wersji, wiele równie? zmian i usprawnie? znalaz?o swoje miejsce w kolejnym wydaniu 2.2. Ca?o?ciowo, zespó? jest do?? dumny ze wszystkich wprowadzonych usprawnie? i by? szcz??liwy mog?c planowa? i koordynowa? je na dwóch zlotach programistów, jednym w Berlinie i jednym podczas Gran Canaria Desktop Summit, a wszystko to dzi?ki waszemu wsparciu dla Amaroka i KDE. Patrz?c z perspektywy czasu: przez ostatnie trzy i pó? miesi?ca zamkn?li?my 654 raporty b??dów, nades?ali?my prawie 2200 zmian do kodu, z których ponad sto zosta?o z?o?onych w 24 godziny od wydania wersji 2.1.1. Statystyki kodu pokazuj?, ?e zmienili?my w sumie 1935 plików, dodali?my 101693 nowych linii i usun?li?my 73774 tych nieaktualnych.

Amarok 2.2 powraca z praktycznie nowym wygl?dem. Ma teraz nowy uk?ad Przegl?darek po lewej stronie i ?atwiejszy sposób nawigacji u góry, wykorzystuj?cy uk?ad w stylu "bread crumbs". Wszystkie elementy, Przegl?darki, Kontekst, oraz Lista odtwarzania s? roz??czanymi wid?etami, które mo?ecie ustawia? jak i gdzie chcecie. Mo?na je nawet zgrupowa? lub usun??. Oczywi?cie dostosowanie pozycji, wysoko?ci i szeroko?ci wg gustu nale?y do was.

Lista odtwarzania przesz?a kapitalny remont i powraca z wieloma nowymi funkcjami, pozwalaj?c na sortowanie i tasowanie jej zawarto?ci. Edytor uk?adów listy posiada trzy ró?ne predefiniowane modele i pozwala na zbudowanie w?asnego, który mo?na zapisa?. Tym sposobem mo?ecie mie? list? odtwarzania pokazuj?c? tylko te informacje, których oczekujecie. Klikni?cie na ?cie?ce podwójnie pozwala na edycj? tagów bezpo?rednio z poziomu listy odtwarzania, dla ?atwego poprawiania b??dów i oceniania.

S?uchacie opery, w której chcieliby?cie ?atwo znale?? konkretny fragment? Macie ?cie?ki z d?ugo trwaj?c? cisz? przed ukryt? piosenk?, któr? chcieliby?cie pos?ucha? za jednym klikni?ciem? Po prostu dodajcie zak?adki. S?uchanie ksi??ek audio i podcastów równie? sta?o si? o wiele prostsze z zak?adkami, od kiedy mo?ecie grupowa? i edytowa? je z Mened?erem zak?adek!

Uk?ad graficzny Kontekstu tak?e zosta? ulepszony. Powraca on z automatyczn? zmian? rozmiaru poszczególnych apletów, mo?ecie je te? ustawi? tam gdzie chcecie je mie?. Nowy aplet zdj?? pokazuje wam zdj?cia artystów, a aplet wideo znajduje powi?zane z aktualnym artyst? filmiki. Aplet Wikipedii zosta? poszerzony o mo?liwo?? zmiany j?zyka wy?wietlanej zawarto?ci, opieraj?c si? o j?zyk systemowy; mo?ecie te? przegl?da? do wyboru: informacje o arty?cie, albumie lub ?cie?ce której s?uchacie.

Kolekcja do?wiadczy?a wielu zmian i poprawek: naprawione zosta?o skanowanie, jest teraz o wiele szybsze i dok?adniejsze, importowanie bazy danych z Amaroka 1.4 zosta?o usprawnione, mo?ecie te? u?ywa? zewn?trznej bazy MySQL. W?ó?cie kr??ek CD, a poka?e si? on w Przegl?darce Kolekcji, pozwalaj?c na bezpo?rednie odtworzenie lub skopiowanie zawarto?ci do lokalnej kolekcji. Zasada ta dzia?a równie? dla urz?dze? przeno?nych: urz?dzenia UMS pokazuj? si? w Przegl?darce Kolekcji, ró?ne inne odtwarzacze tak?e.

Dynamiczne listy odtwarzania mog? teraz wykorzystywa? zestawy bazowane na Last.fm i Echo Nest. Nie wiecie czego pos?ucha?? Pozwólcie Amarokowi zdecydowa? przy pomocy Last.fm i Echo Nest.

Amarok 2.2 wyznacza pocz?tek serii wyda? 2.2.x, które skupi? si? raczej na ulepszaniu tego co ju? mamy, ni? dodawaniu wi?kszych nowych funkcji. Ka?de kolejne wydanie pojawia? si? b?dzie po oko?o 6 tygodniach i b?dzie wnosi? poprawki oraz usprawnienia, jak równie? kilka nowych funkcji. Wypatrujcie wi?c bardziej regularnych uaktualnie? Amaroka w najbli?szej przysz?o?ci.




pobierz

Przy??cz si? i odkryj muzyk? na nowo!

Polski