You are here

Amarok 2.1.1 "Oceania" wydany

Zespó? programistów Amaroka nigdy nie ?pi! Jeste?my gotowi dostarczy? wam Amaroka 2.1.1, pierwsze wydanie poprawkowe dla linii 2.1.

Podczas oczekiwania na kolejne wi?ksze wydanie, którym b?dzie Amarok 2.2, mo?ecie cieszy? si? bardziej dopracowanym programem. Jest to wydanie zawieraj?ce g?ównie poprawki b??dów i kilka ulepsze?, które nie zd??y?y wej?? w ?ycie na czas. Jednak mamy te? kilka ?wietnych nowych funkcji. Dla tych, którzy lubi? elastyczno??, dodali?my mo?liwo?? ukrycia Widoku Kontekstowego. Uk?ad apletów zosta? ulepszony tak, aby dobrze wype?nia?y one pozosta?? przestrze? w odpowiednich miejscach. Teraz mo?liwe jest te? ?adowanie lokalnej listy odtwarzania prosto z linii komend. W mi?dzyczasie pracowali?my nad wieloma funkcjami i usprawnieniami dla Amaroka 2.2. Niektóre z rzeczy, nad którymi pracujemy, to: obs?uga CD, aplet wideo, mo?liwo?? dostosowania wygl?du Amaroka, rozmyte listy odtwarzania na podstawie rekomendacji z Last.fm oraz usprawniona nawigacja i obs?uga przegl?darki (kolekcji, Internetu, plików, list odtwarzania). Trzymajcie r?k? na pulsie, przygotowujemy dla was kilka naprawd? wspania?ych rzeczy!

Jak w ostatnich latach, b?dziemy obecni na Linuxtag w Berlinie, odbywaj?cym si? 24-27 czerwca. Nasze stoisko b?dzie zlokalizowane w hali 7.2b oraz wspó?dzielone z reszt? KDE i Kubuntu. Sven Krohlas opowie o Amaroku 26 czerwca w „Saal 7” o 10:00 rano. Planowane s? te? warsztaty „Skrypty Amaroka: jak ulepszy? twój ulubiony odtwarzacz muzyki” (wi?cej szczegó?ów spodziewamy si? po niedzieli). Oczywi?cie mo?ecie te? nas spotka? przy stoisku :D Otrzymali?my darmowe bilety do rozdania w?ród spo?eczno?ci, któr? jeste?cie wy. 15 biletów zostanie rozdanych ludziom, którzy zostawi? swoje adresy e-mail (w formie mo?liwej do odczytania przez cz?owieka) w komentarzach do niedzieli. Nast?pnie spo?ród wpisów (prawie) losowo wybierzemy pi?tnastu zwyci?zców. Oczywi?cie napisanie dobrego uzasadnienia, dlaczego to w?a?nie wy macie dosta? bilet, zwi?kszy wasze szanse ;-)

pobierz


Zmiany dla tej wersji zawieraj?:

Funkcje

 • Obs?ugiwane s? kompilacje z wi?ksz? ni? 60 liczb? wykonawców.
 • Mo?liwo?? schowania widoku kontekstowego.
 • Aplety s? teraz pokazywane wg dwóch kryteriów: albo maj? ustalon? wysoko??, albo wype?niaj? ca?y widok kontekstowy. Nigdy wi?cej kawa?ków apletów na dole.
 • Mo?na za?adowa? zawarto?? pliku m3u, je?li jest okre?lony, podczas uruchamiania Amaroka z linii komend. Plik musi by? na dysku lokalnym.
 • Dodano du?e oznaczenie okre?laj?ce ?ród?o w aplecie 'bie??cy utwór'.

Zmiany

 • Usuni?to opcj? kupowania albumów w Magnatune.com za pomoc? karty kredytowej, poniewa? niestety nie jest to ju? obs?ugiwane przez Magnatune. Wci?? istnieje mo?liwo?? kupowania albumów przy u?yciu przedp?aty lub kodów kart podarunkowych, dzia?aj? równie? wszystkie funkcje cz?onkostwa.
 • Dodaj mo?liwo?? usuwania wielu wybranych list odtwarzania za jednym razem z kategorii „Moje listy odtwarzania” w przegl?darce list odtwarzania.
 • Pokazuj pole informacyjne w widoku kontekstowym, je?li ?adne aplety nie s? w??czone.

Poprawki

 • Nie chowaj przycisku „W??cz/Wy??cz” dla Dynamicznych List odtwarzania, je?li okno nie jest do?? wysokie. (BR 195886)
 • Spraw, aby by?a mo?liwa zmiana szeroko?ci elementu 'lista odtwarzania', je?li jego ca?kowita szeroko?? przekracza 100% ca?ego rz?du. (BR 195846)
 • Nie pozwalaj na naje?d?anie na siebie suwaka szeroko?ci oraz pokazywanie szeroko?ci podczas ustawiania atrybutów dla wygl?du elementu „lista odtwarzania”.
 • Nie nadpisuj pobranych tekstów piosenek, kiedy skrypt tekstów zwraca wynik „Nie znaleziono”. (BR 195213)
 • Naprawiony wygl?d okna „Edytuj informacje o utworze”, który by? uszkodzony w niektórych okoliczno?ciach. (BR 195081)
 • Ustaw ponownie ca?kowity czas trwania listy odtwarzania, kiedy lista jest opró?niana. (BR 153160)
 • Nie zawieszaj si? podczas ponownego skanowania kolekcji, po poprzednim anulowanym skanowaniu. (BR 195242)
 • Naprawiono ?le wy?wietlane tagi nie-UTF8 w MPEGach.
 • Poprawiono problem z kopiowaniem obs?ugiwanych typów plików na urz?dzenia MTP. (BR 186835)
 • Naprawiono problem z niezapisywanymi listami odtwarzania z „/” w nazwie. (BR 975995)
 • Pozwól na anulowanie okienka zmiany nazwy w przestrzeni listy odtwarzania. (BR 976409)
 • ?adowanie list odtwarzania z linii komend znów dzia?a. (BR 191347)
 • Naprawiono formatowanie wyj?cia debugowania podczas u?ywania opcji -d.
 • Detekcja ok?adek kompilacji podczas skanowania znów dzia?a. (BR 172953)
Polski

Odpowiedzi

Ciesz?ca wiadomo??!
?ledzimy rozwój amaroka od pewnego czasu i trzeba przyzna? - nie przestaje nas zachwyca?. Mieszkamy w Berlinie i ch?tnie wybierzemy si? na LinuxTag wesprze? projekt duchem i cia?em. Je?li jest taka mo?liwo?? aby otrzyma? dwa bilety, to chyba poprosimy.

Piotr i Wojtek z Mitte

Kontakt z nami
przez email: x11r6 na go2 w pl.
Wszystkich, którzy nie maj? nic przeciwko ewentualnym rozszerzeniom imprezy LinuxTag, prosimy o kontakt. :-)

Jestem piotrek. Od lat interesuje mnie linux i wszystkie jego wersje i wydania. Jestem uczniem technikum informatycznego i w przysz?ym roku pisz? prac? dyplomow? na temat ?rodowiska linux i w?a?nie dlatego bardzo zale?y mi na uczestniczeniu w tej imprezie.

Niestety dopóki nie podasz swojego adresu email (b?d? ewentualnie jakiego? innego kontaktu) na pewno nic si? nie da zrobi? ;) Dobry powód to niestety nie wszystko trzeba jeszcze si? skontaktowa?! ;)

I tu checa bo nie poda?em adresu a bilety dosta?em i dosta?em go w?a?nie na maila - na tego którego podajesz je?li chcesz doda? komentarz którego Ty nie musisz widzie? a oni widz?. Odsprzeda? ci 4 wej?ciówki??

Interesuje sie Amarokiem w kwestii skryptowalno?ci i odgrywania sk?adanek a oprócz tego interesuj? si? zastosowaniami Linux w sprz?cie embedded. Prosz? o wej?ciówk?