You are here

Amarok 2.1 "Let There Be Light" wydany

Amarok 2.1

Po pi?ciu miesi?cach ci??kiej pracy, zespó? Amaroka dumnie prezentuje nast?pn? znacz?c? wersj? Amaroka, 2.1.
Kiedy wydano Amaroka 2.0, ?wi?towali?my pierwszy z wielu kolejnych kroków, które sk?ada? si? b?d? na d?ug? seri? wyda? Amaroka 2.x. Wydanie 2.0 przynios?o ze sob? kompletnie now? podbudow?, na której pracujemy, oraz da?o programistom wi?ksz? ni? kiedykolwiek motywacj?, aby stworzy? z Amaroka 2 mo?liwie najlepszy odtwarzacz muzyki. Podczas gdy Amarok 2.0 zawiera? wiele nowych funkcji i pomys?ów wcielonych w ?ycie, brakowa?o mu równie? wielu funkcji, których u?ytkownicy wcze?niejszych - bardzo udanych - wersji Amaroka oczekiwali. Z wydaniem Amaroka 2.1 nie tylko zaczynamy wype?nia? t? luk?, ale równie? wprowadzamy poka?n? liczb? nowych, wyj?tkowych funkcji, które sprawi?, ?e wasze do?wiadczenia ze s?uchaniem muzyki b?d? jeszcze lepsze.


Najwa?niejsze w tym wydaniu s?:

Ulepszenia Listy odtwarzania

Lista odtwarzania w Amaroku 2.1 zosta?a poddana wielu poprawkom od ostatniego wydania. Mo?ecie teraz przeszukiwa? i filtrowa? jej zawarto?? oraz kolejkowa? utwory, jak równie? powiedzie? Amarokowi, aby zatrzyma? odtwarzanie po danej piosence. Jednak?e najwi?ksz? zmian? jest nowy edytor uk?adu listy. Dzi?ki niemu mo?na sprawi?, ?eby lista odtwarzania wygl?da?a tak, jak wam si? podoba. Ok?adki, oceny, rodzaje czy mo?e prosty tytu? ?cie?ki? Wy wybieracie! Na wst?pie dostajecie kilka podstawowych propozycji uk?adu, reszt? zostawiamy do dyspozycji waszej wyobra?ni!

Widok Kontekstowy

Ulepszony Widok Kontekstowy pojawia si? z nowym wygl?dem i lepiej wykorzystuje woln? przestrze?. U?atwiono te? zarz?dzanie apletami (które teraz respektuj? zmiany schematu kolorów KDE). Zamiast u?ywa? wielu stron z apletami, nowy Widok Kontekstowy wy?wietla je w jednej pionowej kolumnie, która mo?e by? reorganizowana przez por?czny dolny pasek.

Zak?adki

Wreszcie mamy zak?adki! S? dwa typy tej funkcji, automatyczna oraz r?czna. Kiedy s?uchacie d?ugiego podcastu, ksi??ki audio (lub ka?dej innej ?cie?ki powy?ej 10 minut) Amarok automatycznie zaznaczy ostatni? pozycj? i wznowi odtwarzanie w tamtym miejscu kiedy wrócicie do tej ?cie?ki. Mo?ecie te? r?cznie tworzy? zak?adki w ró?nych miejscach i zapisywa? je na pó?niej.

Odno?niki URL Amaroka

URL w Amaroku pozwalaj? na tworzenie odno?ników do konkretnych miejsc w programie. Na przyk?ad, mo?na by utworzy? URL do ?wietnej piosenki znalezionej na Jamendo i wys?a? go do przyjaciela. Jego Amarok otworzy us?ug? Jamendo i odtworzy znalezion? piosenk?. Natkn?li?cie si? na wyj?tkow? ksi??k? na LibriVox? Stwórzcie do niej odno?nik i wy?lijcie rodzinie. W tym wydaniu zaczynamy dopiero odkrywa? mo?liwo?ci odno?ników, wi?c w przysz?o?ci mo?ecie oczekiwa? opartych na tym wielu interesuj?cych funkcji.

Last.fm

Us?uga Last.fm zyska?a uaktualniony interfejs i pozwala wam teraz na odtwarzanie ka?dego radia: taga, u?ytkownika lub wykonawcy. Dodali?my te? opcj? oznaczania utworów w kolekcji lokalnej jako ulubione. Mo?ecie teraz pokaza? jak wiele macie mi?o?ci, nawet dla plików lokalnych ;-)

Obs?uga ReplayGain

Amarok obs?uguje teraz ReplayGain natywnie. Kiedy opcja jest w??czona, Amarok wyrównuje g?o?no?? piosenek u?ywaj?c tagów ReplayGain, ?eby unikn?? nieoczekiwanych zmian mi?dzy piosenkami. Na t? chwil? potrzebny jest GStreamer jako podsystem Phonona.

Nag?ówki Kolekcji

Nag?ówki w przegl?darce kolekcji maj? teraz bardziej przejrzysty i wyra?ny wygl?d.

Urz?dzenia przeno?ne

Dodana zosta?a obs?uga ok?adek w iPodach, poprawili?my te? wiele b??dów.

Obs?uga kompilacji

Dzi?ki nieprzespanym nocom wielu programistów Amaroka, rozpoznawanie albumów jako kompilacji (lub jak kto woli "Ró?nych artystów") dzia?a teraz bardziej wiarygodnie :)

Konfiguracja Phonona

Nie ma ju? potrzeby opuszcza? Amaroka, ?eby zmieni? systemowe ustawienia d?wi?ku. Konfiguracj? Phonona mo?na teraz otworzy? z okna ustawie? Amaroka. Jest to szczególnie przydatne, kiedy u?ywamy Amaroka w innych ?rodowiskach graficznych lub systemach operacyjnych.

I wi?cej!


?apcie za swoje egzemplarze Amaroka 2.1 ju? dzi? i odkrywajcie muzyk? na nowo!

pobierz

Nagrania wideo niektórych z wymienionych funkcji mo?esz znale?? na naszym koncie YouTube. Je?li chcecie si? dowiedzie? nad czym pracujemy dla Amaroka 2.2 i wi?cej, poczytajcie posty na naszej Planecie (ang.).

Polski