You are here

Amarok 2.1 Beta 2 wydany

Amarok 2.1 Beta 1

Zespó? Amaroka dumnie og?asza wydanie drugiej bety Amarok 2.1. W ostatnim miesi?cu brygada programistów koncentrowa?a si? na poprawianiu b??dów, usprawnieniach u?ytkowania i optymalizacji programu, ?eby umili? wam ?ycie. Nasz ostatni zlot programistów (ang.), który odby? si? w Berlinie pozwoli na udoskonalenie Amaroka, przy wykorzystaniu informacji z przestudiowania aspektów u?yteczno?ci. Uda?o nam si? te? omówi? rozk?ad jazdy dla wyda? Amaroka, po wersji 2.1.

Cieszymy si? równie? bardzo, na powitanie wspania?ych nowych adeptów sztuki kodzenia, pracuj?cych z nami w ramach Google Summer of Code (ang.), Sezonu KDE (ang.) i Sezonu U?yteczno?ci (ang.) - programów, które na pewno zaowocuj? kilkoma ?wietnymi funkcjami i udoskonaleniami w ci?gu nast?pnych miesi?cy. Mimo, ?e Amarok 2.1 wci?? jest w fazie beta, zach?camy was do uaktualnienia swoich wersji testowych i przysy?ania opinii - im wi?cej si? od was dowiemy, tym wi?cej mo?emy dla was zrobi?!(Ama)rokuj z nami!
pobierz

Niektóre zmiany od 2.1 Beta 1:

Funkcje

 • Nowa metoda skryptowa do pobierania czasu utworu w milisekundach. (BR 177073)

Zmiany

 • Naci?ni?cie klawisza Enter w polu wyszukiwania listy odtwarzania aktywuje wybrane wyniki. (BR 192126)
 • Naci?ni?cie klawisza Escape w polu wyszukiwania listy odtwarzania czy?ci je. (BR 192123)
 • Optymalizacja dodawania i usuwania utworów z listy odtwarzania. Wzros?a przede wszystkim szybko?? czyszczenia du?ej listy (oko?o 300 razy).
 • Program przewija list? odtwarzania do nowo wczytanego utworu.
 • Program uzupe?nia list? odtwarzania tak? sam? liczb? utworów usuni?tych z aktywnej, dynamicznej listy, ?eby zapobiec "wysychaniu ?róde?ka".
 • Usuni?to niektóre wpisy z menu kontekstowego listy odtwarzania.
 • Usuni?cie równie? filtra/szukanej frazy podczas czyszczenia listy odtwarzania.
 • Usuni?to niepotrzebne bia?e znaki z tytu?ów podcastów. (BR 177403)

Poprawki

 • Naprawiono b??dnie dzia?aj?cy licznik utworów w kolekcji.
 • Naprawiono b??d podwójnego skanowania listy odtwarzania w trakcie skanowania kolekcji.
 • Naprawiono mechanizm „przeci?gnij i upu??” do innych programów. (BR 177415)
 • Naprawiono wid?et filtrowania w przegl?darce plików. (BR 176139)
 • Naprawiono b??d, powoduj?cy awari? aplikacji podczas u?ycia menu kontekstowego po aktualizacji kolekcji. (BR 190056)
 • Naprawiono problem, powoduj?cy b??dne wy?wietlanie d?ugo?ci utworu w strumieniach Last.fm (?atka autorstwa Michaela Quinna - <mike@quinnsoft.com>). (BR 188512)
 • Naprawiono kilka wycieków pami?ci.
 • Podczas wczytywania ukszta?towanych i rozmytych list odtwarzania, program ustawia suwak w skali rzeczywistej, a nie 100%.
 • Aplikacja nie wczytuje ju? wszystkich albumów bez ok?adki podczas otwierania Mened?era ok?adek. (BR 176170)
 • Podczas przywracania listy odtwarzania w trakcie startu programu odcinki podcastów ?adowane s? poprawnie. Oznacza to, ?e plik lokalny, je?eli zosta? ?ci?gni?ty, zostanie odtworzony. (BR 189328)
 • Przycisk „nast?pny” nie ma ju? przyci?tego cienia. (BR 176031)
 • Naprawiono zdarzenia myszki na suwakach, w szablonach typu RTL. (BR 185465)
 • Program wykrywa teraz iPhone'a jako iPoda. (BR 184744)
 • Klikni?cie flagi „zatrzymaj po sko?czonym utworze” wy??cza j?, je?li jest ju? aktywna.
 • Je?li flaga „zatrzymaj po sko?czonym utworze” jest aktywna, program pokazuje znacznik na utworze. (BR 185888)
 • Podczas otwierania okna ustawie? aplikacja nie wy?wietla ju? menu OSD. ?atka autorstwa Andreasa Heidera <andreas@meetr.de>.
 • Program poprawnie wy?wietla formaty plików podcastów.
 • Naci?ni?cie klawisza Delete w pustej li?cie odtwarzania nie powoduje ju? awarii programu. (BR 189021)
Polski