You are here

Aulanerk - Alfa 2 Amaroka 2.0 wydana!

Zespó? Amaroka jest dumny og?aszaj?c drug? wersj? alfa Amaroka 2, nazwan? Aulanerk. Sp?dzili?my wiele nieprzespanych nocy od wydania pierwszej alfy, naprawiaj?c b??dy i poprawiaj?c funkcje. Nie by?o to jednak tylko dla zabawy ;-) Chcemy, aby wydanie 2.0 by?o najlepszym do tej pory.

Wielkie dzi?ki dla wszystkich, którzy nam pomagali raportuj?c b??dy, wysy?aj?c poprawki i wyra?aj?c pomocne opinie. Bez was nie zaszliby?my tak daleko, w tak krótkim czasie od pierwszej alfy! Tak trzymajcie.

Mi?o widzie? równie?, ?e wielu ludziom ju? podobaj? si? efekty naszej pracy i widz? w któr? stron? chcemy zmierza? z Amarokiem 2. Dzi?ki za wszystkie mi?e recenzje alfy 1. Czyta? co? takiego to czysta przyjemno??.

Photo copyright 2007 by Wild Spirit Wolf Sanctuary Wolves,
licensed under by-nc-nd 2.0

Pobierz
md5sum: acf43672687a5f261ce36d668338a4c1

Oto kilka ze zmian dokonanych od alfy 1:

FUNKCJE:
* Nowy interfejs do tworzenia tagów z nazw plików, teraz dzia?aj?cy w pe?ni
* Aplet Widoku Kontekstowego do przegl?dania albumów (BR 164005)
* Automatyczne wykrywanie znaków nie-UTF-8 w metadanych
* Usprawnienia w dynamicznych/ukierunkowanych listach odtwarzania
* Obs?uga QtBindings w skryptach
ZMIANY:
* Skaner kolekcji wykrywa teraz równie? pliki *.bmp. (BR 167122)
* Uaktualnienie API DBusa
* Uaktualnienie API QtScript
* Aplet "Current track" dodany do Widoku Kontekstowego przy starcie
* Aplety ju? nie mrugaj? pomi?dzy zmian? piosenek
* Aplet "Current track" pokazuje teraz wiadomo??, kiedy ?adna piosenka nie jest odtwarzana
POPRAWKI
* Poprawne zapisywanie ustawienia wybranych przegl?darek (BR 166979)
* Ponowne u?ywanie domy?lnego crash handlera KDE
* Naprawiony crash podczas prze??czania piosenek na li?cie odtwarzania. (BR 166964)
* Naprawiony crash, kiedy próbujesz pobra? list? odtwarzania z niedost?pnego serwera
* Mened?er Skryptów teraz automatycznie restartuje skrypty podczas kolejnego startu.
* Dobre traktoanie albumów o tych samych nazwach (BR 164173)
* Ró?ne poprawki w menu tray'u
* Przesuwanie dzia?a ju? poprawnie w aplecie Wikipedia
* Separatory menu kontekstowego nie s? ju? pokazywane jako puste punkty
* Sprawione, ?e filter w przegl?darce plików wy?wietla rezultaty dla pliku od razu
* Dodany separator ?cie?ek je?li jest potrzebny, podczas tworzenia relacyjnych linków z list odtwarzania M3U (BR 166346)
* Przeskanuj kolekcj? je?li wersja jest wy?sza ni? obecnie u?ywana (BR 142712)
* Odtwarzaj pierwsz? piosenk? listy odtwarzania je?li ?adna nie jest aktywna (BR 166336)
* Nie u?ywaj 100% procesora w mened?erze ok?adek podczas zmiany trybu wy?wietlania (BR 164112)
* Naprawione kompilowanie na Debianie. Patch od Davida Palacio (BR 166321)
* Naprawiony b??d z zatrzymaniem wybierania w przegl?darce kolekcji, podczas wybierania wielu pozycji, podczas przeci?gania nad nimi (BR 164960)
* Naprawiony crash, podczas usuwania z?o?onego albumu z listy odtwarzania. (BR 163653)
* Mp3tunes b?dzie si? ?adowa? dla u?ytkowników, którzy nigdy go nie u?ywali i pokazywa? wkurzaj?ce okienko logowania (BR 166332)
* Dodany tryb losowego odtwarzania albumu (BR 164623)
* Naprawienie b??du w renderowaniu, podczas podwójnego klikania piosenek w trybie dynamicznym (BR 166705)
* Zrobienie wid?etu oceny bie??cej piosenki mo?liwym do schowania

Pracujemy z pe?n? szybko?ci? i staramy si? przygotowa? ko?cow? wersj? Amaroka 2.0 na wydanie wkrótce. Je?li chcesz nam pomóc, teraz jest na to ?wietna pora. Potrzebujemy wi?cej wolontariuszy, a w szczególno?ci programistów MacOS i Windows. Wpadnij na kana? #amarok lub #rokymotion na Freenode. B?dziemy wdzi?czni za ka?dy rodzaj pomocy od t?umaczenia, pisania dokumentacji przez programowanie i promocj?. Chod? i przy??cz si? do nas!

Zdajcie sobie spraw?, prosz?, ?e jest to oprogramowanie w fazie alfa. Powinni?cie si? spodziewa? b??dów i niedoko?czonych funkcjonalno?ci.
Najcz??ciej zadawane pytania Amaroka 2 po?wi?cone s? w?tpliwo?ciom, które mo?esz mie? odno?nie Amaroka 2.

Polski

Odpowiedzi

Link dla zainteresowanych wygl?dem Amaroka: http://blog.lydiapintscher.de/2008/07/22/goddess-of-the-sea/